Regulamin sklepu

Definicje

Sklep – Serwis online dostępny dla klientów pod adresem ditrevi.pl, prowadzony przez CNNT Karol Majewski, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 7122829045 REGON: 060187061

di Trevi – podmiot prowadzący sprzedaż online za pośrednictwem serwisu ditrevi.pl

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

Rejestracja – proces zakładania Konta Klienta;

Produkt – towar, usługa bądź inne mienie oferowane przez di Trevi  w ramach zakupów dokonywanych przez Klienta w Sklepie;

Konto – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Sklepie, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu dokonywanych zamówień oraz historię wysyłek

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży on-line w Sklepie
 

Rejestracja w sklepie ditrevi.pl

1. Przyjmowanie zamówień od Klientów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej ditrevi.pl.

2. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Konto Klienta jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.

3. Aby dokonać zakupów, należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie ditrevi.pl

4. W wiadomości e-mail Klient otrzymuje dane rejestracyjne, uprawniające go do zalogowania się na indywidualnym Koncie w Sklepie. Dane przesłane na podany przez Klienta e-mail zawierają login oraz hasło dostępu do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie.

5. Za pośrednictwem danych przesłanych Klientowi w wiadomości email (login oraz hasło), Klient loguje się po raz pierwszy w Sklepie, co jest równoznaczne z aktywowaniem indywidualnego Konta Klienta w Sklepie.

6. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dokonywania zakupów w Sklepie.

7. Poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

8. Dokonanie rejestracji w Sklepie jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż zapoznał się z Regulaminem sklepu, rozumie jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji.

10. Jeżeli przy którymkolwiek logowaniu się Klienta do Sklepu zapomni on loginu lub hasła dostępu, musi użyć procedury odzyskiwania hasła, która polega na:
 a) wpisaniu w odpowiednim polu przeznaczonym do odzyskiwania hasła adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Sklepie. Spowoduje to wygenerowanie nowych danych dostępu do Konta Klienta.
 b) na wskazany przez Klienta adres e-mail zostaną wysłane nowe dane logowania do Konta Klienta.
 c) Klient musi zalogować się do Sklepu za pośrednictwem nowych danych, wysłanych na adres e-mail podany podczas rozpoczęcia procedury odzyskiwania hasła
 d) w momencie wygenerowania nowych danych logowania, poprzednie dane przestają być aktywne

11. W momencie pomyślnego zakończenia procesu rejestracji w Sklepie, Klient oraz di Trevi zawierają umowę na czas nieokreślony.

12. Rozwiązanie umowy następuje w momencie przesłania przez Klienta na adres shop@ditrevi.pl prośby o usunięcie konta. Prośba powinna zostać wysłana z adresu email Klienta, który został podany w trakcie procesu rejestracji w Sklepie. 

13. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Klienta. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 

Dokonywanie zakupów (zamówienia i realizacja)

1. Po zalogowaniu się za pośrednictwem strony ditrevi.pl, Klient może złożyć zamówienie na produkt dostępny w ofercie sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia oraz listę zamówionych produktów

3. Kolejnym etapem dokonywania zakupów jest dokonanie płatności za produkt. Klient może dokonać płatności wyłącznie przelewem na wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia numer konta bankowego.

4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

5. Jeżeli w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu Sklep nie odnotuje płatności Klienta, zamówienie jest anulowane.

6. Podczas składania zamówienia Klient:
 a) Wybiera Produkty, które chce zakupić
 b) Wybiera sposób płatności
 c) Wybiera sposób dostawy
 d) Wskazuje adres dostarczenia produktu

7. di Trevi zastrzega, że w przypadku wybranych Produktów dokonywanie modyfikacji zamówienia nie jest możliwe (produkty objęte promocją lub wyprzedażą).

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt będzie dostępny. Jeżeli Klient zamawia kilka Produktów, realizacja zamówienia nastąpi w momencie skompletowania całości zamówienia. Jeżeli Produkt nie jest dostępny, di Trevi niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na niedostępność części Produktów objętych zamówieniem, Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie Sklepu) i Sklep nie ma możliwości zrealizowania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia.

11. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

12. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt, Sklep zwróci Klientowi należność za Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.

13. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub wyprzedażą realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Wszystkie ceny Produktów umieszczone w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie obejmują kosztów transportu i dostawy. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie ditrevi.pl w punkcie „Koszty dostawy”. Koszty dostawy Produktów zostaną uwzględnione na paragonie wysyłanym do Klienta wraz z zamówieniem.

15. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia z tym, że Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

16. Przedstawione w Sklepie produkty nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu (paragon) i formularzem zwrotu nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot Produktu musi być dokonany za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Odesłanie produktu za pośrednictwem innej formy dostawy oraz bez prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu będzie skutkowało odrzuceniem żądania zwrotu Produktu. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.

3. Zwrotowi podlega tylko Produkt nieużywany i niezniszczony. Zwracany Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu.

4. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem uiszczonej przez Klienta należności za produkt przez di Trevi.

5. Informację o planowanym zwrocie należy niezwłocznie przesłać mailowo na adres shop@ditrevi.pl. Aby dokonać zwrotu zakupionego w Sklepie towaru należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie ditrevi.pl w sekcji oznaczonej jako formularz zwrotów, wydrukować go, podpisać własnoręcznie i wraz z dowodem zakupu (paragonem) dołączyć do zwracanego produktu.

6. Formularz zwrotu oraz informacja przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sklepu musi zawierać:
a) pełne dane Klienta zwracającego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
b) numer zamówienia,
c) żądanie ze strony Klienta
d) nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt.

7. Aby wszcząć procedurę zwrotu towaru należy spełnić wszystkie warunki opisane wyżej a w szczególności: niezwłocznie przesłać informację o planowanym zwrocie za pośrednictwem poczty e-mail na adres shop@ditrevi.pl oraz przesłać przesyłką kurierską zwracany produkt wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zwrotu oraz paragonem, potwierdzającym zakup. 

8. Zwracany towar oraz dołączony do niego paragon i formularz zwrotu należy odesłać przesyłką kurierską na adres: CNNT Karol Majewski, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Reklamacje

1. Klient ma prawo zwrócić Produkt wyłącznie w przypadku niezgodności Produktu z umową.

2. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować di Trevi załączając szczegółowy opis niezgodności Produktu z umową.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sprzedającego o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową

4. Do reklamacji przyjmowane jest wyłącznie obuwie czyste i wywietrzone. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.

5. Reklamacji nie podlegają:
a) naturalne zużywanie się obuwia,
b) obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
c) wygoda obuwia – obuwie źle dopasowane do stopy,
d) różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry,
e) uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia niezgodnie z przeznaczeniem,
f) różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie ditrevi.pl, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień lub parametrów monitora Klienta (kolor, proporcje itp.)

6. Aby dokonać reklamacji zakupionego w Sklepie Produktu należy niezwłocznie przesłać informację o planowanej reklamacji za pośrednictwem wiadomości email na adres shop@ditrevi.pl. Należy także wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie ditrevi.pl w sekcji oznaczonej jako formularz reklamacji. Wypełniony formularz należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wraz z dowodem zakupu (paragonem) dołączyć do produktu, który Klient chce poddać reklamacji.

7. Formularz reklamacji musi zawierać:
a) pełne dane Klienta reklamującego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
b) numer zamówienia,
c) powód reklamacji Produktu wraz z pełną argumentacją,
d) żądanie ze strony Klienta,
e) nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt.

8. di Trevi zobowiązuje się naprawić lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.

9. Uznanie reklamacji powoduje naprawienie lub wymianę Produktu na inny, w przypadku gdy będzie to nie możliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, di Trevi zaoferuje Klientowi zwrot równowartości ceny Produktu lub inny dostępny Produkt.

10. W przypadku uznania reklamacji, di Trevi zwraca koszty odesłania reklamowanego Produktu Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.

11. Reklamowany towar oraz dołączony do niego paragon i formularz reklamacji należy odesłać przesyłką kurierską na adres: CNNT Karol Majewski, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 

DO POBRANIA: FORMULARZ ZWROTU

DO POBRANIA: FORMULARZ REKLAMACJI